News

Daily Archives: วันพฤหัส 2 มกราคม 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางนอกเพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ 

สำเนาสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ  สำเนาสัญญาซื้ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  สำเนาสั ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ กค ๕๘๐๑ สก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »