News

Monthly Archives: ธันวาคม 2019

ลงตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนสี่แยกไฟแดงสระขวัญ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

พิธิเปิดโครงการแข่งขันกีฬาบ้านแก้งสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายทรงยศ เทียนทอง นายกอง ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับโครงการวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัสติกคอนกรีตสายจากบ้านโคกทหาร หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านร่มไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านคลองเจริญสุข หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านคลองชล หมู่ที่ ๑๑ (รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์๑)  ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ เข้าถ้ำเพชรโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาเลื่อม  ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »