News

Daily Archives: วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน 2019

การประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

การประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการจัดทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่ ... Read More »

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัฒนานคร “เหลือง – ดำเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »