News

Daily Archives: วันศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2019

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการ ... Read More »