News

Daily Archives: วันศุกร์ 25 ตุลาคม 2019

การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมข้าราชการ ชั้นที่ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »