News

Daily Archives: วันพฤหัส 17 ตุลาคม 2019

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ชั้น ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้นที่ ๓)

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกอง ... Read More »