News

Monthly Archives: ตุลาคม 2019

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สระแก้ว ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร แผนการดำนินงานฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมเข้าเล่มเย็บแม็กซ์ติดแล็คซีน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อ ... Read More »

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การพัฒนาครูโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมข้าราชการ ชั้นที่ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นาย ... Read More »

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นาย ... Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องรถยนต์นั่งสี่ประตู ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน กค ๕๘๐๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »