News

Daily Archives: วันพุธ 11 กันยายน 2019

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพาย จำนวน ๑๒ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพาย จำนวน ๑๒ เครื่อง ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ หนองติม-โคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ – บ้านน้ำเงิน หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านทองเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๒)

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหม ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ  สำเนาสัญญา ... Read More »