News

Daily Archives: วันพุธ 28 สิงหาคม 2019

เรื่อง งานจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานระบบบริการการเเพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะเจาะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร ... Read More »

เรื่อง งานจ้างลอกและติดสติ๊กเกอร์ใหม่ ของรถพยาบาลฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ทะเบียน กข ๘๔๙๒ สก 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายสหกรณ์นิคมบ้านวังแดง หมู่ที่ ๕ ผ่านบ้านวังเจริญหมู่ที่ ๑๐ ผ่านบ้านสวนป่า หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำเย็น ถึงพื้นที่คลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร ... Read More »

เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เชิญชวนประชา ... Read More »