News

Daily Archives: วันพฤหัส 22 สิงหาคม 2019

การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบดแบบผสม (ล้อหน้าเหล็ก – ล้อหลังยาง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ร่างเอกสารประก ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »