News

Daily Archives: วันพฤหัส 8 สิงหาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๖๘๐๐ สระแก้ว, ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ และซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรืิ่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิคส์ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ต ๐๒๒๗ สก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรืิ่อง ประกาศผู้ชนะก ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบาทสระแก้ว สก ๒๐๐๔ ที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านวังไหม หมู่ที่ ๙ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ... Read More »

เรืิ่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรืิ่อง ประกาศผู้ชนะก ... Read More »

เรืิ่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรืิ่อง ประกาศผู้ชนะก ... Read More »