News

Daily Archives: วันอังคาร 6 สิงหาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุตามโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอส่งร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุตามโครงการท้ ... Read More »

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุตามโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายสหกรณ์นิคมบ้านวังเเดง หมู่ที่ ๕ ผ่านบ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ผ่านบ้านสวนป่า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านวังน้ำเย็น ถึงเขตพื้นที่ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาราคา ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน ๒ รายการ 

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละรายละเอียดค่าใช้จ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

สำเนาสัญญาซื้อขายรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่่อน ๔ ล้อ จำนว ... Read More »