News

Monthly Archives: สิงหาคม 2019

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบดแบบผสม (ล้อหน้าเหล็ก-ล้อหลังยาง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อร ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อาคารอเนกประสงค์ตลอดจนทางเดินทางเท้าโดยรอบอาคารทั้ง ๒แห่ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงพาหนะ จำนวน ๓๔ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ จำนวน ๓๐  ตัว

สำเนาสัญญาซื้อขายโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ จำนวน ๓๐  ตัว   สำเนาส ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ 

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ  สำเนาสัญญา ... Read More »

เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมาย ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๖๑๗๙ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »