News

Daily Archives: วันศุกร์ 26 กรกฎาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจอ LED พร้อมติดตั้ง ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ บริเวณพื้นที่เปิดป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม จำวนวน ๓๑ รายการ สำหรับโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง  ประกาศผู้ชนะก ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม จำวนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล ... Read More »

เรื่อง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายสหกรณ์นิคมบ้านวังแดง หมู่ที่ ๕ ผ่านบ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ผ่านบ้านสวนป่า หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำเย็น ถึงเขตพื้นที่ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายเเยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ หนองติม – โคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ – บ้านน้ำเงิน หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านเจริญทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ ๒)

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในจัดงานจ ... Read More »

เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เผยเเพร่แผนการ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายเเยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ หนองติม – โคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ – บ้านน้ำเงิน หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านเจริญทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ ๒)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ... Read More »