News

Daily Archives: วันพฤหัส 25 กรกฎาคม 2019

โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการการเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว พิธีมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาสุก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง เชื่อมพื้นที่ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »