News

Daily Archives: วันพุธ 24 กรกฎาคม 2019

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสร ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าเเพรเปิดป้ายและผูกผ้าระบายพร้อมตกแต่งสถานที่  จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง เปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เปิดสมัยประ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  องค์การบริหารส ... Read More »