News

Daily Archives: วันจันทร์ 8 กรกฎาคม 2019

เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการสื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (วัสดุการเรียนการสอน) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการสื่อส่งเสริมและ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อสื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (วัสดุการเรียนการสอน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ,ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหนัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ส่งสรุปผลการพิจารณากาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

ขอส่งสรุปผลการพิจารณากาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนมิ ... Read More »