News

Daily Archives: วันพุธ 3 กรกฎาคม 2019

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หิน) จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยาง) จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธาณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นาย ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นาย ... Read More »