News

Daily Archives: วันอังคาร 18 มิถุนายน 2019

เรื่อง ส่งร่างประกาศ และร่างเอกสารประะกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายซอย ๓ หมู่ที่๑  ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ส่งร่างประกาศ ... Read More »

เรื่อง ส่งร่างประกาศ และร่างเอกสารประะกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาสุก หมู่ที่ ๓  ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง เชื่อมพื้นที่ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ส่งร่างประกาศ ... Read More »

เรื่อง ส่งร่างประกาศ และร่างเอกสารประะกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านคลองบุหรี่ หมู่ที่๖ ตำบลหนองบอนเชื่อมบ้านกิโลสาม หมู่ที่๑๒ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ส่งร่างประกาศ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรมในลานธรรม ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคหกรรมที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๒๐๐๔ ที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านวังไหม หมู่ที่ ๙ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านไพรจิตร หมู่ที่ ๗ ผ่านหมู่ที่๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาสุก หมู่ที่ ๓  ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง เชื่อมพื้นที่ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก ... Read More »

เรื่องงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๓ หมู่ที่๑  ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก ... Read More »