News

Daily Archives: วันจันทร์ 10 มิถุนายน 2019

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เที ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนเเละอาคารประกอบ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนเเละอาคารประกอบ ... Read More »

เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมเเซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนไทรเดี่ยว ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมเเซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »