News

Daily Archives: วันศุกร์ 7 มิถุนายน 2019

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ท ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  (อาคาร๔) ที่โรงเรียนวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ส่งสำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอ ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน  ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อม ... Read More »

เรื่อง การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน  ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ เครื่อง  สำเ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »