News

Daily Archives: วันพฤหัส 23 พฤษภาคม 2019

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »