News

Daily Archives: วันพุธ 22 พฤษภาคม 2019

เรื่อง สัญญาซื้อขายพัดลมแบบติดผนัง จำนวน ๑๕ ตัว 

สำเนาสัญญาซื้อขายพัดลมแบบติดผนัง จำนวน ๑๕ ตัว  สำเนาสัญญาซื้ ... Read More »

การประชุมประชาคมจังหวัดเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นา ... Read More »

การประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นา ... Read More »