News

Daily Archives: วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2019

เรื่อง บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเแลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และก่อสร้างแบบแปลนมาตรฐานบริเวณปลูกต้นไม้พระราชทาน ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้ม ... Read More »