News

Daily Archives: วันพฤหัส 16 พฤษภาคม 2019

เรื่อง สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้าง โดย OVER-LAY เสริมผิวถนนด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในโรงเรียนที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้าง โดย OVER-LAY เสริมผิวถนนด้วยแอลฟ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหาราส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ... Read More »