News

Daily Archives: วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโนนจิกและโรงเรียนบ้านนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ 

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ  สัญ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ ๔๑๗ ๕๘ ๐๐๔๑ และเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ ๔๘๐ ๕๘ ๐๑๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »