News

Daily Archives: วันพฤหัส 2 พฤษภาคม 2019

เรื่อง งานจัดซื้อจัดจ้างในโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ 

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคา ... Read More »

เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคาร ๔) โรงเรียนวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก ... Read More »

เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขตรอยต่อ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว ถึงบ้านขอนขว้าง หมู่ที่ ๒ เชื่อมถนนลาดยางสายท่าเกษม ถึงเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ ถึงบ้านแซร์ออ หมู่ที่ ๑ และบ้านโคกแซร์ออ หมู่ที่ ๓ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ต ... Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นาย ... Read More »