News

Daily Archives: วันอังคาร 2 เมษายน 2019

เรื่อง งานซ่อมปรับปรุงรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ รุ่น ๑๔๐ G ทะเบียน ต ๐๓๙๕ สก 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครนักเ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักห ... Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย“เล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้”

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมห ... Read More »