News

Monthly Archives: เมษายน 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานของศุนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว โดยปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐-๐๘.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เผยเเพร่เเผนกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานของศุนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว โดยปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานของศุนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ แพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐-๐๘.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานของศุนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้วโดยปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. จำนวน ๑ รายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ “จิตอาสาชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์” องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว บูรณาการการทำงานร่วมกับกองกำลังบูรพา/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ “จิตอาสาชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์” องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว บูรณาการการทำงานร่วมกับกองกำลังบูรพา/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๑ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่๑/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียน ... Read More »

เรื่อง สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการปฏิบัติกการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ... Read More »