News

Daily Archives: วันอังคาร 5 มีนาคม 2019

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขตรอยต่อตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว ถึงบ้านขอนขว้าง หมู่ที่ ๒ เชื่อมถนนลาดยางสายท่าเกษม ถึงเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ ถึงบ้านแซร์ออ หมู่ที่ ๑ และบ้านโคกแซร์ออ หมู่ที่ ๓ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากเขตเทศบาลตำบลตาพระยา-บึงตากวน ตำบลทัพเสด็จ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑) 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ (สุวรรณศร) เข้าบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สา ... Read More »

เรื่อง งานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขตรอยต่อตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว ถึงบ้านขอนขว้าง หมู่ที่ ๒ เชื่อมถนนลาดยางสายท่าเกษม ถึงเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ ถึงบ้านแซร์ออ หมู่ที่ ๑ และบ้านโคกแซร์ออ หมู่ที่ ๓ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ฯประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการเจ้าหน้าที่ อ ... Read More »