News

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2019

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้อ ... Read More »

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้อ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๕๘๐๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ในงานสืบสานว ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าบรรจุยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพเครื่อข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง เเละกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »