News

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2019

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ที่บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๔๙ ที่บ้านซับสิงโต หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านซับทรายทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โด ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) จำนวน ๑๐๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (Auto ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดมหลังคาคลุมของโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนวัฒนานคร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนและรั้วโดยรอบโรงเรียนบ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

การประชุมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายคณะอนุกรรมการกำกับติดตามเเละประเมินผลของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระเเก้ว

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๔ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Vide ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กธฉ ๒๒๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »