News

Daily Archives: วันพฤหัส 28 กุมภาพันธ์ 2019

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐-๐๘.๐๐ น. โดยต้องทำงานไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน จำนวน ๑ ราย

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ 

สำเนาสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ  สำเนาสัญญาซื้อข ... Read More »

การประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่งสี่ประตู ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๔๑๘๔ สก จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »