News

Daily Archives: วันพฤหัส 21 กุมภาพันธ์ 2019

โครงการประชุมการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เที ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง และซื้อตู้เหล็ก จำนวน ๔ หลัง ,โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว และเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุง LED TV ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

โครงการอบรมลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายทรงยศ เทีย ... Read More »

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพเเละการศึกษาพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายนรินทร์ แช ... Read More »