News

Daily Archives: วันศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2019

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ในงานสืบสานว ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าบรรจุยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพเครื่อข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง เเละกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »