News

Daily Archives: วันพฤหัส 14 กุมภาพันธ์ 2019

ประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนรินทร์ แ ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมสู่ฝัน บรรณารักษ์น้อย”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์ ... Read More »