News

Daily Archives: วันจันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2019

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบู ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนและรั้วโดยรอบโรงเรียนบ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ... Read More »

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา ... Read More »

ภาพบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดมหลังคาคลุมของโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนวัฒนานคร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนและรั้วโดยรอบโรงเรียนบ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »