News

Daily Archives: วันพฤหัส 17 มกราคม 2019

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องวัดระดับไขมันจากเลือดชนิดพกพา จำนวน ๓๐๐ เครื่อง พร้อมชุดตรวจระดับไขมัน จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องวัดระดับไขมันจากเลือดชนิดพกพา จำนวน ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง และซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ จำนวน ๒ คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ และซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกส่าร จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และมีฐานะ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการ ... Read More »