News

Daily Archives: วันพุธ 16 มกราคม 2019

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย , ซื้อหนังสือประกอบการฝึกอบรม จำนวน ๑๕๐ เล่ม และซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนและรั้วโดยรอบโรงเรียนบ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานซ่อมแซมห้องพักนักกีฬา บริเวณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ….

ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู ... Read More »