News

Daily Archives: วันพฤหัส 27 ธันวาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดระดับไขมันจากเลือดชนิดพกพา จำนวน ๓๐๐ เครื่อง พร้อมชุดตรวจระดับไขมัน จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงพร้อมสกรีน จำนวน ๓๐ ตัว และกรวยจราจร ขนาดสูง ๘๐ ซม. ฐานกว้าง ๔๔.๕๐ ซม. จำนวน ๕๐ อัน และจัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล บริการรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. โดยต้องทำงานไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖๐ ตัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) จำนวน ๑๐๕ เครื่อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนหม้อน้ำและซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๙๙๒ สก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »