News

Daily Archives: วันจันทร์ 24 ธันวาคม 2018

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศราย ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ และซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »