News

Daily Archives: วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2018

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

การแข่งขันกีฬาราชสีห์สัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »