News

Daily Archives: วันพฤหัส 22 พฤศจิกายน 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงกล้องสำรวจ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

พิธีมอบเครื่องอ่านผลการทดสอบไข้เลือดออก และชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทีย ... Read More »