News

Monthly Archives: ตุลาคม 2018

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

สำเนาสัญญาจ้างจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายซอฟแวร์ ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

สำเนาสัญญาซื้อขายซอฟแวร์ ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software maintenance) ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

สำเนาสัญญาจ้างดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software maintenance) ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการปฏิบัต ... Read More »

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์กา ... Read More »