News

Daily Archives: วันพฤหัส 18 ตุลาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๗๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »