News

Daily Archives: วันอังคาร 9 ตุลาคม 2018

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบปะและพูดคุยกับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงนามในประกาศวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »