News

Daily Archives: วันจันทร์ 8 ตุลาคม 2018

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน ๙,๒๘๕ ชุด 

สำเนาสัญญาซื้อขายชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน ๙,๒๘ ... Read More »

เรื่อง สรุปผลดำเนินการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือนกันย ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา จำนวน ๓๕ รายการ โครงการเก็บตัวนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยาย ... Read More »