News

Daily Archives: วันพุธ 26 กันยายน 2018

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างรางระบายน้ำ ที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างรางระบ ... Read More »

ประชุม ก.จ.จ.สระเเก้ว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »