News

Daily Archives: วันพฤหัส 13 กันยายน 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำรูปเล่ม “สรุปคำบรรยายและผลการประเมินการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยสานสายใยไร้รอยต่อ” จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๖๐๐ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาจัดทำรูปเล่ม “สรุปคำบรรยายและผลการประเมินการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยสานสายใยไร้รอยต่อ”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคารพลศึกษา และสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคารพลศึกษา และสร้ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ที่บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑ เชื่อมถนนสหกรณ์นิคม ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างและเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่บริเวณถนนทางเชื่อมอาคารลานจอดรถภายในตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างและเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๖๙๐๐ สก จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »