News

Daily Archives: วันพฤหัส 6 กันยายน 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ที่บ้านวังสุริยา หมู่ที่ ๑๐ ตอนบ้านคลองร่วม หมู่ที่ ๕ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๙ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นาย ... Read More »